stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.09.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2018-013999/10.09.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-013999/10.09.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-013999/10.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 26/21.06.2018, precum și Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 4254 din 22.09.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", strada Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, având ca beneficiar pe ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA, întocmit conform Proiectului nr. 22/2017, realizat de BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: maxim P+1E - pentru locuinta, si P - pentru garaj, Hcornisa max = 7 m, Hcoama max = 12.00 m, accesul auto și pietonal se va realiza din prelungire strada Pavel Jumanca (din teren pentru drum proprietatea municipiului Timisoara - domeniu public, inscris in CF 437641 nr. cad. 437641), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-004097/28.11.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.2, spatii verzi interioare propuse minim 25%.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara si va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat în suprafață totală de 581 mp, este înscris în CF 437755 Timisoara, nr cad 437755, teren intravilan situat în str. Pavel Jumanca, Timișoara, proprietar fiind ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN", Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. cad. 437755, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului ALEXANDRONI MIRIAM - RALUCA;
- Proiectantului BOT LUCIAN COSMIN - BIROU INIDIVUAL DE ARHITECTURA;
- Mass-media locale.;