stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.12.2018
privind validarea "Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. ............................................. a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;
Având în vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se validează Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara 1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 în baza adresei nr.21914/07.12.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare în valoare de 754 mii lei;
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica și Direcția de Asistență socială din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției de Asistență Socială;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.