stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.11.2019
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2020, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17487/21.11.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2020, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.17487/21.11.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2020, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate;
Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate nr. 17487/21.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In temeiul prevederilor art. 112, art. 115, art. 118, art. 119, art. 140 din Legea 292/2011 - Legea asistentei sociale;
In temeiul prevederilor art. 5 din H.G. nr. 797/2017, anexa 1 Regulamentul-cadru de organizare si functionare al directiei de asistenta sociala organizate in subordinea consiliilor locale ale municipiilor si oraselor;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2020, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale, conform anexei nr. 1;

Art. 2: Aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate, conform anexei nr. 2.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art . 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-mediei locale .