stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.10.2019
privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara in suprafata de 14000mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini in vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investitii -Construire baza sportiva TIP1 din Municipiul Timisoara, judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26786/22.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-26786/22.10.2019  al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-26786 / 22.10.2019
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa cu numarul 11021/ 17.10.2019 si inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2019-26411/17,10,2019 prin care  Compania Nationala de Investitii ne informeaza ca obiectivul de investitii ,,Construire baza sportiva TIP 1 ,str. C.Radulescu nr.6 a fost introdus pe Lista sinteza a subprogramului ,,Complexuri Sportive"aprobata prin Ordin M.D.R.A.P ,nr.2833/09.10.2019.
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului cu nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de investitii ,,C.N.I."S.A
In conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1)lit g, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I."SA pe baza de protocol a terenului proprietatea Municipiului Timisoara ,inscris in evidenta mijloacelor fixe a UAT cu numarul de inventar 6756 avind valoare de inventar 7.658000 lei, in suprafata de 14000mp identificat potrivit Cartii funciare nr. 448188 nr. cadastral/top 448188,liber de orice sarcini , iin vederea si pe perioada realizarii de catre ,,C.N.I."-SA a obiectivului de investitii  -Construire baza sportiva TIP1 din Municipiul Timisoara ,judetul Timis

Art. 2: Amplasamentul se va preda  viabilizat,conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementarilor in viguare.

Art.3: Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electric ,apa, canal , gaz ).in sensul cuprinderii sumelor necesare in bugetul local

Art.4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis se obliga sa asigure in conditiile legii suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea santierului

Art.5: Consiliul Local al Municipiului Timisoara ,judetul Timis se obliga ca  dupa preluarea amplasamentului si a obiectivului realizat sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina pe o perioada de minim 15 ani

Art. 6:  Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
  - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
  - Primarului Municipiului Timisoara;
  - Serviciului Juridic;
 - Directiei Urbanism;
  - Directiei Dezvoltare;
 - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
 - Directiei Economice;
 - Directiei de Mediu;
 - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I ESt;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
 - Serviciului Scoli - Spitale;
  - Biroului Sport - Cultura;
 - Directiei Comunicare - Relationare;
 - Biroului Audit;
 - Biroului Managementul Calitatii;
 - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
 - Companiei Nationale de Investitii ,,C.N.I."SA
 - Mass-media locale.