stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2017
Privind modificarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31431 din data de 14.12.2017 al Serviciului Resurse Umane ;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din 15.12.2017 - anexă la raportul de specialitate nr.31431/14.12.2017
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a ) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si functionare pentru Casa de Cultura a Municipiului Timișoara conform Anexelor nr.1 ,2 si 3 - care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Casa de Cultura a Municipiului Timisoara cu coordonarea Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Casei de Cultură a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.