stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2018
privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24390/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24390/18.10.2018 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate.
Având în vedere Avizul Direcției Economice din data de 22.10.2018- Anexă la Raportul de specialitate.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cuantumul premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Bariți", astfel:
- premiul I - contractul de servicii de întocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) precum și asistența tehnică de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului, în valoare de 112.000 lei, fără TVA
- premiul II - 23.350 lei
- premiul III - 14.010 lei

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism și Dezvoltare Urbană - Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană
- Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Mass-media locale;