stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.10.2018
privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trasmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC2018-24109/16.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate cu numarul SC2018-24109/16.10.2018 intocmit de Directia Clădiri Terenuri și Dotări Diverse 1 Est,din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2018-Anexa la raportul de specialitate nr.SC2018-24109/16.10.208.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr.220/2018
Avînd în vedere Proiectul nr. 128/2018 de delimitare contur UAT Timișoara la data de 11.10.2018 întocmit în baza Procesului verbal de delimitare limite UAT nr.496-01 din 21.09.2016 încheiat între Primăria Timișoara,Primăria Dumbrăvița, Prefectura Timș și OCPI Timiș;
Având în vedere adresa cu nr .SC2018-023547 a.Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva ,Directia Silvica Timi;oara:.
Având în vedere art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a urmatoarelor parcele,1.ABC, ABCD, 3ABCDEF ,4AB ,6ABC ,7ABC,ABCD,9,10AB,11,12ABC, 13ABDE,14AB,15,16ABCD,17AB, 18ABC, 19A, 20ABCDE,21,22,23,24,25,27ABCD,28ABC,29ABC,30,31,32,34A,35A,37A, 38B39,40ABCDE,41ABC,42AB43,44ABCD,45A,46ABC,47A,48ABC,49ABC,50AB,51AB,52ABCDE,53,56,58A,59ABC,cu o suprafata de 548,52ha, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse 1EST ;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
-Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
-Guvernului ROMÂNIEI
-Mass-media locale;