stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.09.2018
privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-........................................ privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-.................................................... al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ............................., Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-..............................................;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 389/17.07.2018 privind declanșarea pecedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 453/13.09.2018 privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea la Horticultura S.A. - componenta inițială;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. c), art. 20 și art 34 lit. b) din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de selectie - componenta integrală și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație pentru HORTICULTURA S.A., prevăzute în Anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare și Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Comisiei de selecție;
- Mass-media locale.