stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 26.11.2018
privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 25.10.2018, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-28063 din data de 26.11.2018 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic
Având în vedere avizele Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei III - pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei IV - pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara., modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
În conformitate cu H.C.L.M.T. nr.100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al ședinței Comisiei de locuințe din data de 25.10.2018;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legela locuinței;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 5 lit. a și art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea apartamentului 10 din str.Polonă nr.27 (fost cămin 5) către Tâmpu Ioan, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 13 din str.Dacilor nr.8 către Mitran Aurel, în vederea încheierii contractului de închiriere.


Art.3 : Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str.Memorandului nr.56 către Rădulescu Doru, în vederea încheierii contractului de închiriere.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează, Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest.


Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Cabinet Primar;
- Cabinet Viceprimari;
- Cabinet Secretar;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Numiților Tâmpu Ioan, Mitran Aurel, Rădulescu Doru.