stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 18.10.2019
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a ap. magazii , situat in str. Romulus , nr. 32, etaj parter, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U7, nr. cadastral 413788-C1-U7 si a ap. 2, situat in str. Romulus , nr. 32, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U4, nr. cadastral 11876/III, la pretul total de vanzare de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

                Avand in vedere raportul de specialitate privind oportunitatea proiectului de hotarare cu nr.                                          - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU si expunerea de motive cu nr.                                                     ;
          Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
   
    Avand in vedere  solicitarea  inregistrata  cu nr. de mai sus, primita  de la BILC MARIN si PETROMANEANT DANIEL GHEORGHE , in calitate de coproprietari a imobilului  situat in  Timisoara,  str Romulus,  nr 32,  jud Timis,    prin care solicita  Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare a ap magazii , situate in str Romulus , nr 32, etaj parter, evidentiat in CF 413788-C1-U7, nr cadastral  413788-C1-U7 unde la Partea I.Descrierea Imobilului la rubrica Observatii/Referinte figureaza : " spatiu alimentatie  publica-magazii, cu 6 magazii si dus si cu 146/1250 mp teren in proprietate 11.68% pci generale  si 14.66%pci ale Corpului A " cu suprafata utila de 100,53 mp  si a ap 2, situat in str Romulus , nr 32, evidentiat in CF 413788-C1-U4, nr cadastral  11876/III unde la Partea I.Descrierea Imobilului la rubrica Observatii/Referinte figureaza : " situat in corpul B in curte, compus din 1 camera, bucatarie, camara alimente, o magazie in curte si 52/1250 mp teren in proprietate " cu suprafata utila de 33,28  mp ;

        Avand in vedere adresa cu   nr 3424/03.10.2019 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis aceasta ne comunica faptul ca  nu isi exercita dreptul de preemtiune  si ca in cnf cu art 4 alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  aceasta transfera dreptul de preemtiune  catre autoritatile publice locale.  Imobilul mentionat anterior este inclus in Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II-s-B-06098, poz 63 in Lista monumentelor istorice 2015.

        Avand in vedere adresele emise de catre  Directia de Urbanism, Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest Compartimentul SAD si Biroul Locuinte ,  Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunica faptul ca imobilul mentionat anterior  , nu prezinta interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timisoara;        

        Avand in vedere  prevederile art. 2 din Hotararea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;      
Avand in vedere prevederile  art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n  si art 139 din OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ ,


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. magazii , situat in str. Romulus , nr. 32, etaj parter, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U7, nr. cadastral  413788-C1-U7 si a ap. 2, situat in str. Romulus , nr. 32, evidentiat in CF nr. 413788-C1-U4, nr. cadastral  11876/III, la pretul total de vanzare de 110.000 euro  .

Art.2:  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II  Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art.3:   Prezenta hotarare se comunica:
    - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
    - Primarului Municipiului Timisoara;
    - Serviciului Juridic;        
    - Directiei Urbanism;
    - Directiei Dezvoltare;
    - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
    - Directiei Economice;        
    - Directiei de Mediu;        
    - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
    - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
    - Serviciului Scoli Spitale;
    - Compartimentului Sport;                
    - Directiei Comunicare
    - Serviciul UIP Infrastructura pentru Cultura
    - Biroului Audit;
    - Biroului Managementul Calitatii;
    - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
    - dlui BILC MARIN si PETROMANEANT DANIEL GHEORGHE
    - Mass -media locale.