stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 06.11.2019
privind privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara a terenului inscris in C.F.447329 Timisoara, ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre LOMAS SERV SRL si trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
      Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2019 - 6639 / 05.11.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri,Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic CT2019 - 6639 / 06.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2019 - 6639 / 05.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;        
      Avand in vedere Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate autentificata cu numarul 1847 din 10.10.2019 la Uniunea Nationala a Notarilor Publici-Societate Profesionala Notariala CIORICA MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA de catre Notar Public CIORICA MARIN EUGEN;
      In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889,  din Codul Civil;
      Avand in vedere prevederile art. 296, alin. (2)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2)  lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      Avand in vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a terenului  situat in Timisoara, zona Freidorf/N.Andreescu, inscris in C.F. nr. 447329 Timisoara, cu nr. cad.447329 in suprafata de 2999 mp.

Art. 2: Se aproba trecerea terenului mentionat la Art.1 din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara, in vederea realizarii unui drum, conform PUZ aprobat prin HCLMT 458/13.09.2018.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
  - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;        
  - Primarului Municipiului Timisoara;
  - Serviciului Juridic;        
  - Directiei Economice;        
  - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;        
  - Directiei Urbanism;
  - Directiei Dezvoltare;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
  - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;                
  - Directiei Comunicare - Relationare;
  - Directiei de Mediu;        
  - Biroului Managementul Calitatii;
  - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;        
  - Biroului Audit;
  - O.C.P.I. Timis;
  - Lenzini Margherita, administrator al SC LOMAS SERV SRL;
  - Mass-media locale.