stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-000539/23.01.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 23/08.12.2016, Avizul Arhitectului Sef nr.31/14.12.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TEHNOMET S.A, întocmit conform Proiectului nr. 47/2014, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: maxim S+P+8E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift;
-Funcțiuni predominante: zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțimje S+P+8E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8; Hmax = 32,00 m
- zona de implantare se va retrage față de limită;
- se vor marca subzonele altimetrice de implantare;
Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 87/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;
Acces pietonal si auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari,în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002567/03.08.2017.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și birouri în regim de înălțime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 436362, nr. cad./ topo 436362, Timisoara, Calea Buziasului nr. 11, în suprafață de 770 mp, extras CF nr. 436361, nr. cadastral 436361, Bulevardul Industriei nr. 2, în suprafață de 32.710 mp, în suprafață totală de 33.480 mp, proprietar S.C. BEGA TEHNOMET S.A.

Art. 4 Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 47/2017, planșa nr. 47A08 - "Circulatia terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art.5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Art.6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;