stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.11.2019
privind aprobarea proiectului organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-29845/21.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-29845/21.11.2019 al Serviciului Școli-Spitale Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-29845/21.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 61 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
Având vedere prevederile art.24 alin 3, lit. a) și b) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministerului Educației Naționale
Având în vedere adresele Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr. 10575/1/11.09.2019 și nr. nr.14987/1/19.11.2019, înregistrate la Municipiul Timișoara cu nr. SC2019-22733/11.09.2019 respectiv SC2019-29635/20.11.2019, cu privire la proiectului organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin 2 lit. d) și alin. 7 lit a) și lit h) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectului organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021cu structura prevăzută în Anexele 1a,1b 2a, 2b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: După emiterea Avizului Conform de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021, va fi aprobată prin hotărâre de Consiliul Local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale Baze Sportivee din cadrul Primariei Municipiului Timisoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Serviciului Școli-Spitale Baze Spotive;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.