stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.10.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017423/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017423/18.10.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-012495/03.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1)și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 22/29.03.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 33/25.09.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 73 din 09.07.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;.


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timișoara, beneficiar S.C. DRASORAL DAS S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 45/2017, realizat de DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de maxim P+1E, acces auto și pietonal la parcela beneficiarului (din str. Odobescu), se va asigura prin servitutea de trecere cu piciorul si auto existenta in suprafata de 443 mp pe terenul inscris in CF 438416 in favoarea CF 438417, conform planșei nr. 02.1 ,,Reglementări urbanistice" si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003753/28.06.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,8, spații verzi de minim 20% - conform Deciziei de incadrare nr. 73/09.07.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș din suprafața totală a parcelei.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 1.543 mp, este înscris în CF nr. 438417 nr. cad. 438417, teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 56, Timișoara, este proprietatea S.C. DRASORAL DAS S.R.L..

Art. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 45/2017, planșa nr. 03 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinte insiruite in regim de inaltime P+1E", str. Odobescu nr. 56, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC DRASORAL DAS SRL;
- Proiectantului DELIA VIZITIU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media local