stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.11.2019
privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................. privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr. ............................... al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;         Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr..................................;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate,  protecție socială, turism,  ecologie, sport  și  culte  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile Legii nr.17/2000 privind persoanele vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.292/2011 privind asistența socială, cu completările și modificările ulterioare;
       Având în vedere prevederile Hotărârii  Nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, Anexa 4 Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, pct.2 și 3.
        În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă stabilirea contribuției beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu, conform anexei 1.

Art.2 Se aprobă modelul Angajamentului de plată pentru beneficiarii de servicii de îngrijire la domiciliu, conform anexei 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Art . 4:  Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Cladiri, Terenuri și Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
-Mass-mediei locale .