stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.02.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016911/15.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2018-016911/15.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 32/17.05.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 35/ 27.09.2018, Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 36/06.08.2018, respectiv Deciziei Etapei de încadrare nr. 30 din 02.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș completata cu adresa nr. 3760/01.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. VALCROFT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 01/2016 UAT, realizat de proiectantul BIA MIHAI ANTON ZEGREA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: Regim de inaltime: de la P pana la P+M, Hmax cornisa: 5.00 metri și Hmax coama : 10.00 metri, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2016-001559/26.05.2016, completat cu avizul DT2018-004686/27.09.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=2.1%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 0.03, spații verzi de minim 20.00 % - conform Deciziei de incadrare nr. 30/02.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, completata cu adresa nr. 3760/01.08.2018.
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată;

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat, este înscris în C.F. nr. 441953 Timișoara, nr. cadastral 441953 - categoria ape statatoare, în suprafață totala de 31.800 mp, proprietari conform CF: VALEANU ION si VALEANU ALEXANDRU CATALIN. La documentatie au fost atasate: Contractul de asociere in participatiune din data de 20.11.2016, Contractul de Concesiune din data de 28 august 2014, incheiate la sediul Societatii Civile de Avocatura "Baiculescu & Asociatii", precum si declaratia notariala a domnului Valeanu Alexandru Catalin cu nr. 2/15.01.2018.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona activitati piscicole, cazare, servicii, agrement, sport si realizare acces (CF 441953, cad 441953)", zona D1 balta extravilan, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. VALCROFT S.R.L.;
- Proiectantului BIA MIHAI ANTON ZEGREA;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.