stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.12.2017
privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-30334/05.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-30335/05.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul nr.SC 2017-30337/05.12.2017 al Direcției Edilitare a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul Avizul nr.SC2017-30335/05.12.2017 al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. 30334/05.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/07.04.2015 prin care s-a modificat Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr. 422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului reviziuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012 si actele aditionale aferente privind proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814;
Având în vedere Hotărârea nr. 678/19.08.2015 - privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 22 din 1999, republicată, privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 19568/27.11.2017, înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. CDD2017-415/28.11.2017;
Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere";
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 203/30.05.2017 după cum urmează:

"Art. 1 - Se aprobă data de 30.06.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. "


Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 203/30.05.2017 după cum urmează:

"Art. 2 - Suma necesară finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile) este de 952,00 lei TVA inclusă și este cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.100 din 31.03.2017, iar suma ramasa necheltuita in 2017 va fi cuprinsa in bugetul local aferent anului 2018.


Art. 3: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 203/30.05.2017 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, Direcția Economică si Direcția Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare si Relationare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.