stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.10.2019
privind operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara noua si diminuarea (transferarea)suprafetelor din Cartile Funciare vechi, a imobilelor situate in Timisoara, str. Siemens


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Referatul nr.SC2019-27103/10.04.2019  - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
    Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
    In conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
    In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aproba prima inscriere in Cartea Funciara noua , unde va rezulta: LOT 1 (8490/1/1, 8492/1/1, 8493/1, 8494/1 - partial, 8495/1 - partial,  8496 - partial, 8497/1, 8498/2) - teren intravilan in suprafata de 5082 mp., conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2934/2019

Art.2:Se aproba diminuarea (transferarea) suprafetelor din Cartile Funciare vechi, unde va rezulta: nr. top. 8490/1/1, inscris in CF nr. 424714Timisoara - se va sista; nr. top. 8492/1/1, inscris in CF nr. 411327Timisoara  - se va sista; nr. top. 8493/1, inscris in CF nr. 411320Timisoara  - se va sista; nr. top. 8494/1, inscris in CF nr. 411323Timisoara in suprafata de 202 mp. - se va diminua, nr. top. 8495/1, inscris in CF nr. 411324Timisoara in suprafata de 1550 mp. - se va diminua, nr. top. 8496, inscris in CF nr. 411321Timisoara in suprafata de 2344 mp. - se va diminua, nr. top. 8497/1, inscris in CF nr. 411325Timisoara - se va sista, nr. top. 8498/2, inscris in CF nr. 424710Timisoara - se va sista,  conform documentatiei executate de persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. - S.C. BLACK LIGHT S.R.L., pr. nr.2934/2019  , documentatie care va constitui Anexa la hotarare        

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza : SC BLACK LIGHT SA, Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
            - Institutia Prefectului - Judetul Timis;
            - Primarului Municipiului Timisoara;
            - Directiei Urbanism;
            - Directiei Tehnice;
            - Directiei Economice;
            - Directiei de Mediu;
            - Directiei Dezvoltare;
            - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
            - Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
            - Directiei Comunicare;
            - Biroului Audit;
            - Biroului Managementul Calitatii;
            - Compartimentului Control;
            - Mass-media locale;