stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Judeţul Timiş
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.12.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018 - 028276/27.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 071918/27.11.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. .........................................................
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ……………………….- Anexa la Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 071918/27.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr……………………………. pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, conform Anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;