stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 10.12.2018
privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului situat in Timisoara str. Orsova nr.19-21, ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. MAYER S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29709 din 10.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-29709 din 10.12.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST - Biroul Cladiri-Terenuri II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -29709 din 12.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr.CT2018-6247 din 04.12.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara, de catre S.C. Mayer S.R.L., prin care ne instiinteaza ca, renunta la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat in Timisoara str. Orsova nr.19-21, inscris in C.F. nr.446674-Timisoara, in suprafata de 18 m.p., reprezentand teren intravilan pentru drum;
Avand in vedere, "Declaratia de renuntare la dreptul de proprietate" autentificata sub nr.485 din 24.07.2018, la Societatea Profesionala Notariala "Muntean-Popescu", de catre Notar Public, Muntean Dorina ;
In conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) si art. 889 din Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;

HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dobandirea de catre Municipiul Timisoara, in domeniul privat, a imobilului-teren situat in Timisoara str. Orsova nr.19-21, inscris in C.F. nr.446674-Timisoara, in suprafata de 18 m.p., care face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate, de catre S.C. Mayer S.R.L.

Art. 2: Se aproba trecerea imobilului - teren, mentionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timisoara, in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- S.C. Mayer S.R.L.;
- Mass-media locale.