stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 20.11.2018
privind aprobarea de către Consiliul Local a preturilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile și alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC 2018 - 27555 / 20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 27556 / 20.11.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din 21.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 27556 / 20.11.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecșie socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.5.2.(1) din contractul nr. SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) și (d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă de către Consiliul Local prețurile resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile și alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul nr. SC2017-14663/15.06.2017 - "Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile și alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și depozitare", incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. cu prețurile negociate conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Biroului Managementul Calitățții;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.