stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.10.2019
privind aprobarea atribuirii sau schimbarii a 23 de denumiri la strazi si 1 cartier din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26227/16.10.2019 - privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2019-26227/16.10.2019 al Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.10.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-26227/16.10.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile aduse de Legea nr. 48/2003, Legea nr. 76/2007 si Legea nr. 279/2007;
Conform dispozitiilor OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, art. 136 alin.8, art. 196 alin 1 lit.a, art. 129 alin.2 lit. c si alin 6 lit.d
Conform dispozitiilor Codului Civil
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative


HOTARASTE

Art.1: Se propune atribuirea sau schimbarea a  23 de denumiri de strazi si 1 cartier astfel: atribuirea de denumiri la 17 strazi, 1 cale, 1 intrare si 1 cartier, schimbarea de denumiri la 4 strazi din Municipiul Timisoara, conform Anexei nr. 1 - "Lista strazi" si Anexei nr.2 - "Planuri strazi".

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Banca de Date Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
     - Serviciului Juridic;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Comunicare - Relationare;        
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
     - Directiei Cladiei, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Serviciului Scoli - Spitale;
     - Biroului Sport - Cultura;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
     - I.P.J. TIMIS, Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Timis;
     - Directia de Evidenta a Persoanei Timisoara;
     - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Directia de Administrare a Veniturilor Statului, Biroul Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale;
     - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
     - Compania Nationala Posta Romana S.A., Directia Regionala de Posta Timisoara, Directia Operationala, Serviciul Metodologie si Norme de Lucru;
     - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
     - Mass-media locale.