stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 09.10.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 023192/05.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 060787/05.10.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ……………………….- Anexă la Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 060787/05.10.2018
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC-23196/09.10.2018 privind sustinerea proiectului de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică și se aprobă Statul de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;