stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 18.09.2018
privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. nr.128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr.416680-Timișoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 m.p., pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Speranța"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-21644 din 18.09.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri-Terenuri II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-21644 din 20.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.13724 din 20.07.2018 a Consiliului Județean Timiș, înregistrată la PMT cu nr. SC2018-17560 din 24.07.2018;
Având în vedere prevederile art.2 din HCL nr.128 din 31.03.2017;
Având în vedere dispozițiile art. 867 și următoarele din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) și art. 123 alin. 1 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală,republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, care va avea următorul conținut:
"Dreptul de administrare asupra terenului se va revoca în cazul în care titularul dreptului de administrare - Consiliul Judetean Timis, nu va începe lucrările la obiectivul de investiții, menționat la art.1 din H.C.L. nr.128/2017, până la data de 31.03.2020.
Art. 2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr.128 din 31.03.2017, rămân neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Terenuri din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Consiliului Județean Timiș;
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Școli -Spitale;
- Biroului Sport, Cultură;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass-media locale.