stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.09.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Șerban Petru , situat în Timișoara,str. Câmpului, nr. 71, înscris în CF nr.443093 Timișoara, nr. cadastral 443093,suprafață de 3232 mp teren intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-005912 din 25.09.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre,  a Primarului Municipiului Timișoara, domnul    NICOLAE ROBU;
        Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-005912 din 25.09.2019, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est -Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
           Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-005912/02.10.2019  -Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2019-005912 din 25.09.2019;
           Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
          Având în vedere adresa nr. CT 2019-005912  din 18.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului  Timișoara de către domnul Șerban Petru , pentru imobilul-terensituat în Timișoara , str. Câmpului, nr. 71, prin care ne înștiințează că renunțăla dreptul de proprietate asupra imobilului- teren situat în Timișoara, str. Câmpului, nr. 71, în suprafață de 3232 m.p, reprezentând teren intravilan-arabil pentru drum și zone verzi
          Având în vedere" Declarația de renunțare la dreptul de proprietate",autentificată sub nr. 700 / 10.09.2019, la Societatea Profesională Notarială "Muntean- Popescu"de către Notar Public Popescu Oana ;
        În conformitate cu prevederile art.553 , alin (2) , art. 562, alin.(2) și  art. 889 din Codul Civil;
        În conformitate cu prevederile art. 129, alin(.2), lit. C, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 03.07.2019, art. 296, alin. 2, privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate  de  către Șerban Petru, situat în Timișoara, str. Câmpului, nr. 71, înscris în CF nr.443093 Timișoara,  nr. cadastral 443093,suprafață de 3232 mp teren intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului- teren , menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și spații verzi;.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcției Economice - Biroul Evidența Patrimoniului și Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 4  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Iformativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe sit-ul propriu și totodată se  comunică:
           - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
           - Primarului Municipiului Timișoara;
           - Direcției Urbanism;
           - Direcției Tehnice;
           - Direcției Economice;
           - Direcției de Mediu;
           - Direcției Dezvoltare;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
           - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
           - Direcției Comunicare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calității;
           - Compartimentului Control;
           -  dlui Șerban Petru              
           - Mass-media locale;