stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de XX.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-013776; 15363; 16045/03.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 21/29.03.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 21/04.07.2019, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 26/19.04.2019, respectiv Avizul Direcției pentru Cultură Timiș cu nr. 204/U/12.09.2018;
Având în vedere Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 130/07.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit c), alin 2, lit c) si alin. 6, lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 1 și alin.3 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara, având ca beneficiar pe SC STUDIUM GREEN SRL, întocmit conform Proiectului nr. 15/2018, realizat de SC START SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizul Arhitectului Sef nr. 21/04.07.2019:
Funcțiuni propuse: - de locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii (tertiare), parcaj colectiv public si privat;
Regim de construire : izolat sau cuplat:
POTmax=80%; CUT=3.8; Zone verzi minim 10%;
Retragere minima fata de aliniament: conform plansei de "reglementari Urbanistice - Etapa 1 - V2 - Plansa U.05.2 si precizarilor R.L.U.
Pentru SUBZONA M1 - SUBZONA MIXTA: ELEMENT DE SIGNALISTICA - GRUPUL "SIGMA", ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV, PUBLIC SI PRIVAT;:
Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, comerciale, culturale, de turism, servicii, parcaj colectiv public si privat subteran, element de signalistica - grupul "SIGMA";
Hmaxim=26.00m suprateran si adancimea de excavatie maxima: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament" conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.
Pentru SUBZONA M2 - SUBZONA MIXTA: ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, DE TURISM, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT:
Functiuni predominante: activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, de turism, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran,
Hmax la strada 20 Decembrie 1989 si Bd. C.D. Loga=23.50m (cornisa/atic);
Hmax la Bd. Mihai Eminescu=22.50m (cornisa/atic);
Hmax Etaj retras=26.00m;
Regim de inaltime: S+P+6E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament: conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;
Pentru SUBZONA M3 - SUBZONA MIXTA: LOCUIRE COLECTIVA, ACTIVITATI ADMINISTRATIVE, DE ADMINISTRAREA AFACERILOR, FINANCIAR-BANCARE, COMERCIALE, CULTURALE, SERVICII (TERTIARE), PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT;
Functiuni predominante: cladiri de locuit in sistem colectiv, activitati administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale, culturale, servicii nepoluante, parcaj colectiv public si privat subteran,
Hmax la Bd. Mihai Eminescu si Bd. C. D. Loga si Patr. Miron Cristea=22.50m (cornisa/atic);
Hmax Etaj retras=26.00m;
Regim de inaltime: S+P+5E+Er (niveluri); adancime maxima excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere minima fata de aliniament: minim 5.00 m fata de aliniamentul la strada Patriarh Miron Cristea si conform plansei "Reglementari urbanistice - Etapa 1 - V2" - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.;
Pentru SUBZONA ZV - SUBZONA NON-EDIFICABILA SUPRATERAN, PARCAJ COLECTIV PUBLIC SI PRIVAT SUBTERAN, ZONA VERDE, CAI DE COMUNICATIE VELO, PIETONALA SI ACCESE RUTIERE;
Functiuni predominante: zona verde, cai circulatie velo, pietonala si accese. Parcaj colectiv public si privat subteran;
Subsol cu adancimea maxima de excavatie: -7.5m fata de nivelul actual de calcare;
Retragere față de aliniament: conform planșei "Reglementări Urbanistice -Etapa 1 - V2 - Plansa nr. U.05.2 si precizarilor din R.L.U.
Spații verzi propuse minim 10% din suprafața terenului - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 130 din 07.12.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale din B-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga, accese auto din B-dul Mihai Eminescu, str. Patriarh Miron Cristea, B-dul C. Diaconovici Loga - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-003984/19.07.2018 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 507/24.06.2019, si de Plan Retele edilitare - Plansa nr. Ed.01 si conform Planului de actiune asumat;

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat în suprafață 8.365 mp, este înscris în CF 444184 nr. cad. 444184 Timișoara, având ca proprietar pe SC STUDIUM GREEN SRL cu drept de ipoteca legala in favoarea Fundatiei Caritatea, pentru care s-a obtinut Declaratia notariala a domnului ISZAK SAMUEL reprezentant al Fundatiei Caritatea cu nr. 1155 din 21.02.2019.

Art. 4 Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.;

Art. 5 După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.;

Art. 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat", Bd. Mihai Eminescu nr. 2, bd. C.D. Loga nr. 3, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituțiaeiPrefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. STUDIUM GREEN S.R.L.;
- Proiectantului S.C. START S.R.L.;
- O.C.P.I Timiș;
- Mass-media locale.