stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-016370/08.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016370/08.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 03/ 01.02.2018, precum și de Adresa Agenției pentru Protecția Mediului cu nr. 3081 din 18.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara, având ca beneficiar pe JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA, întocmit conform proiectului nr. 196/JCH/17, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime maxim P+2E, Hmax = 10,5 m, accesul auto și pietonal se va realiza din str. Alexandru Odobescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002844/31.08.2017, cu condiția ca, terenul aferent obiectivului și care va fi afectat de trama stradală de perspectivă așa cum este propus în planșa nr. 04.1.A - Proprietatea asupra terenului", se va trece cu titlu gratuit, în proprietatea municipalității (la documentatie a fost depusă Declarația notarială nr. 1145/23.02.2018 a domnului JICHICI CIPRIAN și doamnei GOIDACI GABRIELA, proprietari asupra terenului reglementat prin PUD, prin care se obligă să renunțe, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara sau la data executării drumului propus la suprafața de 25 mp din terenul proprietate, afectată de lărgirea drumului, în favoarea Municipiului Timișoara), realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1, spatii verzi si plantate minim 35% din suprafața totală a parcelei.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și va avea o perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 762 mp (suprafata masurata 818 mp), este înscris în CF nr. 433094 Timisoara, nr. cad. 433094 (CF vechi nr. 134487, nr. top 12549/1/1; 12549/2/1; 12550/2/2) în suprafata de 341 mp (suprafata masurata 373 mp), in CF nr. 442443 Timisoara, nr. cad. 442443 în suprafata de 115 mp (suprafata masurata de 122 mp) și în CF nr. 442480 Timisoara, nr. cad. 442480 în suprafață de 306 mp (suprafața măsurată de 323 mp), teren intravilan situat în str. Odobescu nr. 54, Timișoara, proprietari fiind JICHICI CIPRIAN-CORNELIU și GOIDACI GABRIELA-ROXANA.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala P+2E", str. Odobescu nr. 54, Timisoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Beneficiarilor JICHICI CIPRIAN și GOIDACI GABRIELA;
- Mass-media locale;