stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind privind prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria, situat în Timișoara, str. Cireșului, nr. 1A, cabinet nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 26263 /16.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
       Având în vedere Raportul de specialitate SC2019- 26263 /16.10.2019 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
      Având în vedere Adresa nr. . CT2019-005663/06.09.2019, Dr. Bălean Mihaela Maria-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie  Dr. Bălean Mihaela Maria
      Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de  17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019.;
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
     În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. (1), alin.(2) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
     În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3)  și art.196 alin.(1)  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria, situat în Timișoara, str. Cireșului, nr. 1A, cabinet nr.2,  compus din 11 încăperi în exclusivitate în  suprafață de 114,90 mp și 50% părți comune cu Cab. Medical nr. 1 (magazie lemne, izolator, magazie, coridor, casa scării la parter), cu 53.33% pci și 426/798 părți din teren în folosință identificat prin CF 424347-C1-U2 Timișoara, Top 18245/2/1/B, pe o perioada de 1 an, începând cu data de 28.10.2019  până la data de 27.10.2020.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adițional

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST.

Art.4:   Prezenta hotărâre se comunică:
             - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
             - Primarului Municipiului Timișoara;
             - Direcției Urbanism;
             - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și rețele de Utilități;
             - Direcției Economice;
             - Direcției de Mediu;
             - Direcției Dezvoltare;
             - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
             - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
             - Direcției Comunicare;
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calității;
             - Corpului de  Control și Antifraudă al Primarului;
             - Mass-media locale;