stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind privind prelungirea contractului de închiriere nr.1596/25.11.2016 încheiat cu ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-26020 /14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
        Având în vedere Raportul de specialitate  SC2019-26020 /14.10.2019 al Compartimentului Spații cu Altă Destinație II Vest.
        Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
       Având în vedere Adresa nr . CT2019-004893/26.07.2019, CT2019-005699/10.09.2019, ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA, prin reprezentant președinte - Brîdușa Armanca        
       Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de  17.09.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019.;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2)  c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere  nr. 1596/25.11.2016  încheiat cu ASOCIAȚIA PENTRU COMUNICARE VIZUALĂ VIDEOVEST TIMIȘOARA, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Lucian Blaga, nr.6, ap. 1, înscris în CF nr. 420005-C1 Timișoara, Nr.top 260, Nr. CF vechi 71, Nr. CF individual 420005-C1-U6, pe o perioada de 3 ani începând cu data 25.11.2019  până la data de 24.11.2022.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adițional .

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST.

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
              - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
              - Primarului Municipiului Timișoara;
              - Direcției Urbanism;
              - Direcției Tehnice;
              - Direcției Economice;
              - Direcției de Mediu;
              - Direcției Dezvoltare;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
              - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
              - Direcției Comunicare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calității;
              - Compartimentului Control;
              - Mass-media locale;