stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara- familia ocupațională ,, Administrație, - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7373/13.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara- familia ocupațională ,,Administrație, - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7372/13.12.2017 al Biroului Resurse Umane din cadrul Direcției de AsistențăSocială a Municipiului Timișoara privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara- familia ocupațională ,,Administrație", - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.7374/13.12.2017 al Serviciului Contabilitate Buget Finanțe din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara- familia ocupațională ,,Administrație", - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completareaLegii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere avizul juridic anexă la raportul de specialitate nr.7372/13.12.2017 precum și raportul de specialitate nr. 7374/13.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara-familia ocupațională ,, Administrație" - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art. 7 alin.(2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
Având în vedere art. 11 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având învedere OUG nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Avândînvedere H.C.L.M.T. nr. 397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;
Având în vedere art.36, alin. (2) lit. a) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se stabilește nivelul salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara - familia ocupațională "Administratie" - conform Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;