stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.10.2019
privind conferirea post - mortem a Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara lui Jovan Ivanovi?


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019 - 25903 din 14.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare  a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019 - 25903 din 14.10.2019, al Directiei Comunicare - Relationare;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr SC2019 - 25903 din 14.10.2019
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara
In baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara", aprobat prin HCL nr. 138 din data de 18.10.2016;
Avand in vedere adresa cu SC2019-025823 din 11.10.2019, a dlui. Simion Mosiu consilier local, la Primaria Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ
In temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. unic: Se confera post - mortem  Titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara lui Jovan Ivanovi?, pentru intreaga activitate artistica, recunoscuta la nivel national si international.