stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 23.01.2018
privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 902/17.01.2018;
Având în vedere Contractul subsecvent de furnizare nr. 38/21.04.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) și d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă transmiterea spre administrarea de către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile reprezentând 7 (șapte) autobuze de capacitate mica, furnizate prin Contractul subsecvent nr. 38/21.04.2017, până la încheierea contractului de servicii publice.
(2) Predarea autobuzelor de capacitate mică are loc în baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcția Economică și Directia Edilitară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara și S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană ;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass - media locale.