stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 13.03.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/ 14.12.2017, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 81 din 01.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara, având ca beneficiar pe SC COREBOS SRL (conform declaratiei nr. notariale nr. 933/13.03.2018 data de catre domnul Popovici Dimitrie, beneficiarul documentatiei va fi SC COREBOS SRL), întocmit conform Proiectului nr. 172/IIB/16, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: S+P+4E+M/Er;
- Funcțiuni: servicii si locuinte colective;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4;
- Regim de înăltime maxim propus: S+P+4E+M/Er;
- H cornisă = 17m;
- Se va respecta retragerea fată de limitele laterale:
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de est a terenului;
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de vest pe zona de suprapunere cu Blocul A63;
- 3,00 m regim de aliniere pe latura de vest în zona drumului de acces.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 81/01.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Circulații și accese: trama stradală, accesele auto și pietonale: se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002820/31.08.2017, dupa aprobarea noului PUG, si provizoriu conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. "02.1 - A", necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U; provizorii,
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 88/3.02.2017, actualizat prin Avizul pentru rețele existente nr. 82/06.02.2018.
La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenurile reglementate în suprafață totala de 3.473 mp, proprietar SC COREBOS SRL, sunt înscrise în: CF nr. 438880, nr. cad. 438880 (S=967 m), CF nr. 443703, nr. cad. 443703 (S=1.352 m), CF nr. 438235, nr. cad. 438235 (S=1.154 m), categoria de folosinta curti, constructii, avand interdictii conventionale de grevare, instrainare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, precum si drept de ipoteca in favoarea BANCA TRANSILVANIA S.A., C.I.F.: 8082634, . La documentatie a fost atasat si acordul nr. 1126/12.02.2018 al BANCII TRANSILVANIA S.A. in vederea realizarii PUZ conform proiect nr. 172/IIB/16 intocmit de catre SC RD SIGN SRL.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28 Timișoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
- Beneficiarului SC COREBOS SRL;
- O.C.P.I. Timiș