stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.11.2018
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 26645/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 26646/12.11.2018 al Direcției Comunicare-Relaționare;
Având în vedere avizul Directiei Economice nr. SC2018-26646/12.11.2018
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-26646/12.11.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 și ale Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. 7 lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș.(Anexa)

Art.2: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze Protocolul de colaborare.

Art. : Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Comunicare-Relaționare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locala.