stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 06.12.2017
privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 10,77 mp, situat la demisolul imobilului din Timisoara, str. Ghe.Doja nr. 27 pentru desfasurarea activitatii Asociatiei Podium, asociatia parintilor din Liceul Teoretic "Grigore Moisil"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 30618/07.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-30618/07.12.2017 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 -30618/07.12.2017 , Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 30618/07.12.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul verbal din data de 01.11.2017 al Comisie de analiza a spatiilor temporar disponibile situate in imobilele institutiilor scolare si medicale aflate in proprietatea municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotararea nr.340 din 15.11.2017 a Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
Avand in vedere Hotararea nr. 21/23.10.2017 a Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic "Grigore Moisil" Timisoara
Avand in vedere art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 educatiei nationale;
Avand in vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si conditiile necesare acordarii acestuia;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 6, pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 10,77 mp, situat la demisolul imobilului din Timisoara, str. Ghe.Doja nr. 27, inscris in CF nr. 428563 Timisoara, CF vechi nr. 10 , top 11776, pe o perioada de 4 ani, pentru desfasurarea activitatii Asociatiei Podium, asociatia parintilor din Liceul Teoretic Grigore Moisil.

Art. 2: Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educatiei Nationale.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Liceul Teoretic Grigore Moisil,
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass-media locale.