stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 18.09.2018
privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-21604/18.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-21604/18.09.2018 al Serviciului Școli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-21604/18.09.2018;
Având în vedere adresele Consiliului Județean Timiș cu numerele 4773/20.03.2018, 9557/24.05.2018, înregistrate la Municipiul Timișoara sub numerele SC2018-10282/03.05.2018, SC2018-12426/24.05.2018;
Având în vedere adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș cu nr. 2734/11.06.2018 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13624/12.06.2018;
Având în vedere Adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș cu nr. 5925/07.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-13414/08.06.2018;
Având în vedere HCLMT nr. 334/22.06.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajelor I și II ale căminului din str.Franz Liszt nr.3, aferent Colegiului Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;
Având în vedere adresa Consiliului Județean Timiș cu nr.13894 din 24.07.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-17775/26.07.2018;
Având în vedere Procesul verbal din data de 17.07.2018 al Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.
Având în vedere Hotărârea nr. 241/05.09.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și Ordinul Misterului Educației Naționale nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) și alin 5 lit a) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp, ale căminului și a terenului de acces în suprafață de 22,42 mp, din str. Franz Liszt nr.3,Timișoara aferent fostului Colegiu Tehnic ‘’Ion Mincu", în vederea trasmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Consiliului Județean Timiș;
- Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș;
- Mass-media locale.