stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.04.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-006096/15.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2593 din data de 15.03.2018 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 2593/15.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Reusrse Umane;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2, lit. b si alin lit b din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de functii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, parti integrante din prezenta Hotarare;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara.

Art.3 -Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara;
- Mass-media locale;;