stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.09.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului - Sala de sport si vestiare, situat in Timisoara str. Dunarea nr. 9, aflat in baza materiala a Scolii Gimnaziale "Dimitrie Leonida", catre Clubul Spotiv Scolar nr. 1 si Clubul Sportiv Scolar "Bega"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere  Expunerea de motive nr. SC2019-24937/02.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-24937/02.10.2019 al Serviciului Scoli Spitale Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-24937/02.10.2019 ;
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere    adresa cu nr.682/17.07.2019 a Clubului Sportiv Scolar nr.1, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-18087/17.07.2019 si adresa cu nr. 991/04.09.2019 a Clubului  Sportiv  Scolar  "Bega", inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr. SC2019-22068/04.09.2019;
Avand in vedere art. 111, alin 2 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011  si  art. 50, alin 1) din O.M.E.C.T.S nr.5570/2011;
Avand in vedere adresele  Scolii gimnaziale "Dimitrie Leonida" cu  numerele 1196/26.08.2019 si 1335/27.09.2019, inregistrate la Municipiul Timisoara sub numerele SC2019-21464 / 27.08.2019 respectiv SC2019-24496/ 30.09.2019;    
Tinad cont de prevederile art. 287, alin. (2) , art. 297 alin. (1)  si art. 108 lit  d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Avand in vedere  prevederile art. 874  din noul Cod civil;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba transmiterea  in folosinta gratuita  pe o perioada de un an, a  imobilului -Sala de sport si vestiare, inscris in CF  nr.443418 Timisoara, nr cad    443418 -C 4, situat in Timisoara str. Dunarea nr. 9, aflat in domeniul public  al Municipiului Timisoara,   si  care face parte din baza materiala  aScolii Gimnaziale "Dimitrie Leonida",  catre Clubul Sportiv Scolar nr. 1 si Clubul  Sportiv  Scolar  "Bega", incepand cu data semnari contractului de comodat ce se va incheia intre  cele doua parti.

Art. 2 Programul de antrenament  al sportivilor si desfasurarea orelor de sport se va stabili  de comun acord  intre Clubul Spotiv Scolar nr. 1 si Clubul  Sportiv  Scolar  "Bega"si Scoala  Gimnaziala "Dimitrie Leonida". Plata utilitatilor se va face lunar, in baza unui contract/conventie de furnizare utilitati  incheiat cu unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala "Dimitrie Leonida",

Art. 3: Se aproba Contractul cadru  de  comodat, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4:Se imputerniceste  Primarul Municipiului Timisoara  sa semneze Contractul de comodat.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Serviciul  Scoli  Spitale Baze Sportive  si  Serviciul Juridic  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.  

Art. 6:  Prezenta hotarare se  publica in Buletinul Informativ al Primariei MunicipiuluiTimisoara si pe site-ul propriu si totodata, secomunica:
- Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
-  Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Scolii gimnaziale "Dimitrie Leonida";
- Mass-media locale.