stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.03.2018
privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019" în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.1503 din data de 15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1502 din data de 15.03.2018 al Direcției Poliției Locale Timișoara;
Având în vedere avizul juridic anexă la Raportul de specialitate nr.1502/15.03.2018 privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019" în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. s) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
În baza art.31 din Ghidul de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019, aprobat prin Ordinul nr.661/24.04.2017 al Ministerului Mediului, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, lit. a, pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019", în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou pentru parcul auto propriu.

Art.2: Aprobarea casării și predarea 1 (unui) autovehicul uzat, cu datele de identificare: autoturism M1 Mercedes Benz Vito 115 CDI, nr. de identificare: WDF63970313336525, nr. de înmatriculare: TM-10-PLT, anul fabricației 2007, capacitate cilindrică 2148 cm3, pentru participarea la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019".

Art.3: Aprobarea solicitării în cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019" a sumei de 6.500 lei, reprezentând cuantumul primei de casare și a sumei de 1.000 de lei, reprezentând cuantumul ecobonusului acordat pentru 1 (un) autovehicul uzat (6.500 lei/autovehicul uzat + 1.000 lei/autovehicul uzat).

Art.4: Aprobarea utilizării sumei de 78.900 lei (inclusiv T.V.A.) existente în bugetul Direcției Poliției Locale Timișoara, la titlul 13 "Active nefinanciare", cap.71.01.02, reprezentând diferența până la acoperirea integrală a prețului pentru achiziția autovehiculului nou din cadrul ,,Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017-2019".
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliției Locale Timișoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului; - Direcției Poliției Locale
- Mass-media locale;