stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 21.11.2018
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgenț㒒, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 27519/20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27518/20.11.2018 al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Raportul de specialitate/Aviz nr. SC2018-27518/21.11.2018al Direcției Economice a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-27518/22.11.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate COD APEL 422/8.
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 solicitare de clarificari pentru etapa de precontractare,
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și ompletările ulterioare.
În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea Art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1Se aproba participarea Municipiului Timisoara, in calitate de partener in cadrul proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" si Acordul de parteneriat nr. SP10336/20.11.2018 incheiat intre Ministerul Sanatatii si Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, UAT Municipiul Timisoara , Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara , Spitalul de Psihiatrie Gătaia , Spitalul Clinic Județean de Urgență " Pius Brinzeu " Timișoara, Spitalul Municipal 'Dr.Teodor Andrei' Lugoj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara, conform Anexei 1"


Art. 2: Se aproba modificarea si completarea Art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2: (1) Se aproba valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Timioara în sumă de 4.076.229,70 lei (inclusiv TVA), valoare eligibila, pentru implementarea Proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" ;
(2) Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Timisoara, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cat si contributie de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 81.524,60 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta";

(3) Se aproba toate cheltuielile necesare implementarii proiectului, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilior eligibile din instrumente structurale;

(4) Se aproba finantarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului, cu scopul implementari acestuia in bune conditii;


Art. 3: Se aproba completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 cu articolul 3 care va avea urmatorul cuprins:


Art. 3 Finantarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.


Art 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 raman nemodificate.


Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Urbanism i Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Birou Constructii Instalatii si Serviciul Scoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timioara.Art.6: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Biroului Constructii Instalatii
- Serviciului Scoli Spitale
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.