stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.07.2019
privind atribuirea unui teren in folosinta gratuita pentru Gradinita PP nr.10, str. Iuliu Maniu nr.42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-3795/10.10.2019  a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT 2019-3795/10.10.2019 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.  CT 2019-3795/ 11.10.2019  - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT 2019-3795/10.10.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
      Avand in vedere Ordinul Ministerului Sanatatii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, art.3, alin(3);
      Luand in considerare prevederile art.874 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicata*) privind Codul civil;
     Avand in vedere art. 108, art.349-353 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
     In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2)  lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1:  Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei institutiei, Gradinitei cu program prelungit nr.10 Timisoara, a terenului situat in str. Iuliu Maniu nr.42, inscris in CF 430439 ( CF vechi nr.1 Timisoara), cu nr. top. 16974/2 si suprafata de 398 mp, proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, cu numar de inventar 6734, cu o valoare de 302480 lei conform Raportului de evaluare nr.3655/24.09.2019, in vederea extinderii spatiului pentru desfasurarea in aer liber a activitatii copiilor.

Art.2:   Procesul verbal de predare-primire se va face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art.3:   Cheltuielile de intretinere si raspunderea asupra bunului atribuit cade in sarcina comodatarului, adica Gradinita cu program prelungit nr.10, Timisoara.

Art.4:   Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
     - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
     - Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
     - Directiei Urbanism;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
     - Directiei de Mediu;
     - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
     - Directiei Dezvoltare;
     - Directiei Comunicare - Relationare;
     - Biroului Audit;
     - Biroului Managementul Calitatii;
     - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
      - Serviciului Scoli Spitale;
      - Liceului Teoretic Bartók Béla;
     - Mass-media locale.