stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2019
privind modificarea si aprobarea Statului de Funcții al Serviciului Public Sport Club Municipal Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 595/14.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate  nr. 594/14.10.2019 al Serviciului Public Sport Club Municipal Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.594/14.10.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Timișoara, nr. SC2019 - 26110/17.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.  (2) lit. a) si  alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;      
În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii al Serviciului Public Sport Club Municipal Timișoara conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
     Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Sport Club Municipal Timișoara.
     Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se  comunică:
     - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public Sport Club Municipal Timișoara;
- Mass-media locale.