stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.11.2018
privind atribuirea directa catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA a unei suprafete de teren in vederea amenajarii unei parcari subterane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26282/07.11.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind atribuirea directa catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA a unei suprafete de teren in vederea amenajarii unei parcari subterane - a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26282 din data de 07.11.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic nr. SC2018-26282/07.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, si Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având in vedere adresa Societatii Drumuri Municipale Timisoara SA nr. 6058/15.10.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara nr. RE2018-002172 din 15.10.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 156/21.12.2004;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
Avand in vedere OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
Vazand adresele nr. RE2018-2172/23.10.2018 a Compartimentului Administrare Fond funciar, nr. RE2018-2172/25.10.2018 a Serviciului Juridic - Biroul Contencios si nr. RE2018-002172/24.10.2018 a Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri Terenuri II Vest;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) si alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată


HOTARASTE

Art.1. Se aproba retragerea concesiunii asupra parcării din Timisoara str. Nikolaus Lenau si eliminarea pozitiei nr. 84 din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 204/04.04.2013.
Art.2. Se aproba atribuirea directa, prin contract de concesiune, catre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA - pe o perioada de 49 de ani, a terenului din Timisoara, str. Nikolaus Lenau, identificat prin CF nr. 402977 (CF vechi nr. 2) nr. top. 209, in suprafata de 2.478 mp., in
vederea realizarii unei parcari subterane prin asociere cu terțe persoane.
Art.3. Concesionarea terenului prevazut la art.1 se efctueaza in schimbul unei redevente in cuantum de 1% din veniturile rezultate din exploatarea parcarii.
Art.4. Se numeste Comisia pentru selectarea partenerului in vederea realizarii obiectivului prevazut la art. 2, având următoarea componență:
 Presedinte - Dan Diaconu - Viceprimar
 Membri - Valentin Martanov - Director general Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Marcela Fericel - Director economic Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Ionel Ursu - Sef Serv. Adm. Parcări Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
Florin Baias - Avocat Soc. Drumuri Municipale Timișoara SA
………………. - Consilier Local
………………. - Consilier Local
………………. - Consilier Local
……………… - Consilier Local
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Poliția Locală;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass-media locală.