stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.10.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222/2019 "DALI +PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 -                             - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 -                            al Biroului   Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciuiui Juridic din data de                -   Anexa la  Raportul de specialitate nr SC 2019 -
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investitii, cap 66.02.06 Spitale;
Avand in vedere prevederile Hotararii  Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 222/2019- privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii  "DALI +PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b)  si alin. 4 lit. d)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba inlocuirea Anexei  1 din Hotararea Consiliului Local nr. 222/2019 cu Anexa 1  din prezenta hotarare,  care cuprinde devizul general actualizat conform avizului de Securitate la incendiu Nr.251/19/SU-TM din 09.08.2019

Art.2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 222/2019  raman nemodificate.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Biroul Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
             - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
             - Primarului Municipiului Timisoara;
              - Serviciului Juridic;
             - Directiei Urbanism;
             - Directiei Generala Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
             - Directiei Economice;
             - Directiei de Mediu;
             - Directiei Dezvoltare;
             - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse  I Est;
              - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
             - Biroului Constructii Instalatii;
             - Directiei Comunicare-Relationare;
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calitatii;
             - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
             - Mass-media locale.