stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.10.2019
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Amenajare strada Spătarul Milescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -225294/07.10.2019 al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 25294/07.10.201924385/1825294.10.20182
Având în vedere Avizul Direcției Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 25294/09.10.2019243854385/18.10.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții nr.  17/01.07.2019  a Comisiei tehnico-economice;          
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2 lit.c) și lit.d),  alin.4  lit.d) și lit.e), alin.7 lit.m) precum și alin.14 din OUG  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 și 196 alin.1 lit a) din OUG  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiții "Amenajare strada Spătarul Milescu", întocmit de către SC ASSISTENT HB SRL  cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție.

Art.2: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Obiectivul de investiție "Amenajare strada Spătarul Milescu" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
     - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
     - Primarului Municipiului Timișoara;
     - Serviciului Juridic;
    - Direcției Urbanism
     - Direcției Dezvoltare;
    - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
    - Direcției Economice;
    - Direcției de Mediu;
    - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
    - Direcției Comunicare - Relaționare;
    - Biroului Audit;
    - Biroului Managementul Calității;
    - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
  - Mass-media locale;