stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.11.2018
privind modificarea Regulamentului de functionare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin HCL 240/2003, modificat prin HCL nr. 29/22.02.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27196 /16.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 SC2018-27197 /16.11.2018 al Directiei Comunicare -Relationare;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 SC2018-27197 /16.11.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) literele c), d) si e), alin.(6) lit.a din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 240/2003.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 29/2005


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Regulamentului de functionare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 240/11.11.2003 si modificat prin HCL nr. 29/22.02.2005, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.