stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.11.2018
privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.1195/2001, încheiat cu ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ a AROMÂNILOR, pentru spațiul situat în Timișoara, Str. Ștefan cel Mare, nr.33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2018- 28236/27.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28236/27.11.2018 întocmit de către Compartimentul Spații cu altă Destinație I EST;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic nr. SC2018-28236/27.11.2018 la Raportul de specialitate al Compartimentului Spații cu altă Destinație;
Având în vedere cererea cu numărul CT2018-005766/12.11.2018, ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALĂ A AROMÂNILOR , prin care s-a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.1195/2001 , având ca obiect spațiul situat în Timișoara , Str. Ștefan cel Mare, nr.33;
Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018 prin care s-a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închirier nr.1195/2001 încheiat cu ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A AROMÂNILOR , pentru spațiul situat în Timișoara, Str. Ștefan cel Mare ,nr.33;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale,Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.1195/2001, încheiat cu Organizația Internațională a Aromânilor, pentru spațiul situat în Timișoara, Str. Ștefan cel Mare ,nr.33 , în suprafață de 56,72 m.p, înscris în Cartea Funciară nr.408095-C1-U18 Timișoara , nr.top 7154/XIV, în proprietatea Statului Român , de la data de 31.12.2018 până la data 30.12.2021

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri , se încredințează Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Vest;
- Serviciului Școli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
- Direcției Comunicare -Relaționare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Compartimentului Control ;
- Direcției de Asistență Socială ;
- Organizației Internaționale a Aromânilor;
- Mass-mediei locale;