stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.09.2019
privind schimbarea destinatiei spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si a terenului in suprafata de 904,18 mp, situat in imobilul din Timisoara, str. Razboieni nr. 2, precum si transmiterea acestora in administrarea Consiliului Judetean Timis, pentru desfasurarea activitatii Bibliotecii Judetene Timis "Sorin Titel"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere  Expunerea de motive nr. SC2019-24155/25.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
 Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-24155/25.09.2019 al Serviciului Scoli Spitale Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
 Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic  - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-24155/25.09.2019;
 Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
 Avand in vedere art. 112, alin. 2 , alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale si Ordinul nr. 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si conditiile necesare acordarii acestuia;
 Avand in vedere   adresa a cu nr. 17887/28.09.2018 a Consiliul Judetean Timis inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. SC2018-22652/01.10.2018,  prin care a solicitat prelungirea termenului privind administrarea spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si teren in suprafata de 904,18 mp, situat in  imobilul din  str. Razboieni nr. 2, pentru o perioada de 10 ani, in vederea desfasurarii activitatii Bibliotecii Judetene Timis "Sorin Titel"; ;
    Avand in vedere HCL nr. 312/14.06.2019 privind propunerea de schimbare a destinatiei  imobilului  situat in Timisoara, str. Razboieni nr. 2, corpul vechi al Scolii cu clasele I-VIII nr.11, inscris in CF nr. 406435 Timisoara, nr. top 18194, pentru o perioada de 10 ani, din spatiu pentru invatamant in spatiu pentru desfasurarea  activitatilor specifice institutiilor publice;    
  Avand in vedere Avizul conform nr. 9581/12.09.2019 privind  schimbarea  destinatiei  pe o perioada de 10 ani  a spatiului cu suprafata utila de 121,12 mp si teren in suprafata de 223,82  mp, din imobilul situat in  Timisoara str. Razboirni nr. 2, din spatiu pentru invatamant in spatiu  necesar  desfasurarii activitatii pentru Directiei Politiei Locale;
 Tinad cont de prevederile art. 287, alin. (2) , art. 297 alin. (1)  si art. 108 lit  d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Avand in vedere  prevederile art. 874  din noul Cod civil;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

 Art. 1:  Se aproba schimbarea destinatiei spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si a terenului in suprafata de 904,18 mp, situat in imobilul din  Timisoara, str. Razboieni nr. 2, inscris  in CF nr. 406435, nr. top. 18194, care face parte din baza materiala a  Scolii gimnaziale "Dimitrie Leonida" din spatiu pentru invatamant in spatiu  necesar  desfasurarii activitatii Bibliotecii Judetene Timis "Sorin Titel"  aflata in  subordinea Consiliului Judetean Timis.
Schimbarea destinatiei  va opera de la data intrarii  in vigoare a prezentei  hotarari  pana la data   12.09.2029, data la care expira Avizul conform  nr. 9581/12.09.2019  al  Ministerului  Educatiei Nationale.

Art. 2: Se aproba   transmiterea in administrarea Consiliului Judetean Timis a  spatiului si terenului   prevazut la art. 1 catre Consiliului Judetean Timis pentru desfasurarea  activitatii Bibliotecii Judetene Timis "Sorin Titel".  

Art. 3: Dreptul de  administrare  asupra spatiului si terenului prevazut la art. 1  se va exercita  de la data semnarii Contractului de  administrare de catre cele doua parti, pana la data de  12.09.2029, data la care expira Avizul conform  nr.9581/12.09.2019   al  Ministerului  Educatiei Nationale.

Art. 4: Se aproba Contractul cadru  de  administrare , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5:Se imputerniceste  Primarul Municipiului Timisoara  sa semneze Contractul de comodat.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Serviciul  Scoli  Spitale Baze Sportive  si  Serviciul Juridic  din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.  

Art. 7:  Prezenta hotarare se   publica in Buletinul Informativ al Primariei MunicipiuluiTimisoara si pe site-ul propriu si totodata, secomunica:
    - Institutiei  Prefectului - Judetul Timis;
    -  Primarului Municipiului Timisoara;
    - Directiei Urbanism;
     - Directiei Generala Drumuri, Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
     - Directiei Economice;
      - Directiei de Mediu;
      - Directiei Dezvoltare;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
      - Serviciului Scoli - Spitale;
      - Directiei Comunicare-Relationare;
       - Biroului Audit;
       - Biroului Managementul Calitatii;
        - Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
       - Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
       - Scolii Gimnaziale "Dimitrie Leonida"
          Consiliului Judetean Timis;
        - Mass-media locale.