stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.11.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25780 din 02.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-25780 din 02.11.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST - Biroul Clădiri-Terenuri II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -25780 din 06.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr.CT2018-5283 din 22.10.018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Sedako Group S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Paul Chinezu nr.2, reprezentantă prin domnul Buga Viorel, prin care ne înștiințează că, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum ;
Având în vedere, "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr.1574 din 10.10.2018, la Societatea Profesională Notarială "Lăpădat Maria și Velciov Răzvan-Lucian", de către Notar Public, Lăpădat Maria;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.428791-Timișoara, nr. topo.23223/3/1/2, în suprafață de 206 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. SEDAKO GROUP S.R.L.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menționat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II VEST - Biroul Clădiri-Terenuri II VEST și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- S.C. Sedako Group S.R.L.;
- Mass-media locale.