stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 21.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016165/21.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-016165/21.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de XX.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-016165/21.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 63/15.11.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 28/12.09.2019;
Având în vedere Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 81/05.08.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit c), alin 2, lit c) si alin. 6, lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 1 și alin.3 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara, având ca beneficiari pe Georgescu Matei Cristian si Georgescu Cristian Ion, întocmit conform Proiectului nr. P/8/2018, realizat de Birou Individual de Arhitectura "FALNITA CARMEN IULIANA", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire:
Functiuni predominante: Comerț si servicii, retele tehnico-edilitare, circulatii, parcari, panouri publicitate, amenajare parcari, spatii verzi;
· Regim de construire: maxim S+P inalt;
· Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax =40%;
· Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.4;
· Hmax cornișă= 10.00 m;
Hmax totem=15.00 m;
· Retrageri fata de strada identificata prin CF 418153, fata de Calea Stan Vidrighin, precum si fata de bulevardul Liviu Rebreanu - 6.00m, iar retragerea fata de parcela de la vest - de la 5.00m pana la 7.7m, in conformitate cu plansa 03 - "Reglementări Urbanistice";
Suprafață minimă de spații verzi amenajate propuse va fi de minim 20% din suprafața terenului conform a Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 81/05.08.2018 , suprafață care va fi amenajată și întreținută. Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde"
În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-003779/25.04.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;
Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară pentru investiția propusă: se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizele pentru rețele existente nr. 77/29.01.2019.

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal - "Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață de 11.460 mp este înscris în CF nr. 424725 (CF vechi 148926), nr. top 8580/1/1/1/2, 8581/2/1/2/2/2, categoria de folosință arabil, conform extrasului CF anexat, avand ca proprietari pe Georgescu Matei Cristian si Georgescu Cristian Ion;

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - "Construire ansamblu comercial cu regim de inaltime parter (strip mall), amenajare parcare, spatii verzi, organizare santier, amplasare totem informational", Bv. Liviu Rebreanu, CF 424725, nr. Top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;